poniedziałek, 1 maja 2017

Let's chat !There are many ways that allow you to study or improve a foreign language you are learning. You can use various apps, attend classes or benefit from online courses. Of course if you do so, your goal is probably to achieve the ability to communicate with foreigners by understanding what they say and expressing your own ideas, emotions and thereby – your attitude. 

If you don't have the opportunity to talk face to face with foreigners, you can use the advantages that the Internet provides. For example, chatting with people can help you develop your language skills. 

You can now enjoy using the multilingual chat provided by the Direct Language Hub e-learning platform [www.dlhub.eu/eng/]. Once you have registered, you will be allowed to start a real conversation in a foreign language (there are ten to choose).
What do you need to do in order to start? You should first launch the chat by using the icon located in the top right-hand corner. Than select an avatar and a username that suits you best and fill in the information concerning your mother tongue and studied language as well as the level. It would also be good to add some information about yourself in the description so that other users are more willing to talk to you. 

After that you can start searching people who speak the language that you would like to practise. In this way you will collect a list of contacts easily. Of course, you do not have to be available all the time, so it's possible to set your status: available, busy or switched off. You are also able to change your data in the "Settings" section. 

If somebody makes you nervous, angry or you are just unwilling to talk to them, you can block them by using the tab "blocked contacts". You decide :) 

Do not hesitate! Join the chat and start improving your language skills! :)
Pogawędźmy razem!Istnieje wiele sposobów, które pozwalają Ci na naukę bądź też ulepszanie języka obcego, który starasz się opanować. Możesz skorzystać z różnych aplikacji, uczęszczać na zajęcia lub czerpać z korzyści jakie dostarczają kursy internetowe. Zatem jeśli tak właśnie postępujesz, Twój cel stanowi zapewne osiągnięcie umiejętności komunikowania się z obcokrajowcami poprzez zrozumienie ich przekazu oraz poprzez wyrażanie własnych idei, emocji, a tym samym - swojej postawy, nastawienia.

Jeżeli nie masz sposobności porozmawiania z obcokrajowcami twarzą w twarz, możesz wykorzystać zalety Internetu. Na przykład czatowanie z innymi ludźmi jest czymś, co może pomóc Ci w rozwinięciu umiejętności językowych.

Już teraz możesz cieszyć się wielojęzykowym czatem stworzonym przez Direct Language Hub: e-learning'ową platformę językową (www.dlhub.eu/). Natychmiast po zarejestrowaniu będziesz miał możliwość rozpoczęcia prawdziwej rozmowy w języku obcym (aż 10 do wyboru!).Co musisz zrobić, aby móc zacząć? Na początku powinieneś uruchomić czat poprzez użycie ikony umieszczonej w prawym górnym rogu. Następnie wybierz avatar oraz nazwę użytkownika, które najbardziej Tobie odpowiadają. Wprowadź informacje dotyczące Twojego języka ojczystego oraz języka obcego, którego się dotychczas uczyłeś, określając przy tym poziom biegłości. Dobrze, żebyś dostarczył również kilka informacji o sobie, co z pewnością zachęci pozostałych użytkowników czatu do nawiązania rozmowy.

Po uzupełnieniu profilu, możesz rozpocząć wyszukiwanie osób, które posługują się językiem obcym, jaki chciałbyś praktykować. W ten sposób szybko stworzysz listę kontaktów. Oczywiście nie musisz być dostępny na czacie przez cały czas. Możesz wykorzystać jeden z trzech możliwych statusów: dostępny, zajęty oraz nieaktywny. Co więcej, nieustannie możesz modyfikować swoje dane w sekcji "ustawienia".

Jeżeli ktoś zacznie Cię denerwować, czy też niepokoić w inny sposób, który zniechęci Cię do utrzymywania kontaktu z tą osobą, możesz ją z łatwością powstrzymać poprzez dodanie do listy osób blokowanych. Decyzja należy do Ciebie! ;)

Zatem nie zwlekaj! Dołącz do czatu już teraz i zacznij rozwijać dotychczas zdobyte umiejętności językowe! :)

poniedziałek, 6 marca 2017

Naturalizacja

Nie ulega wątpliwości, iż możliwość wyboru miejsca zamieszkania jest znacznie większa niż kiedykolwiek. Na naszą decyzję wpływa wiele określonych czynników takich jak perspektywy zawodowe, klimat, otoczenie, środowisko, dostęp do rozrywki oraz odległość dzieląca nas od najbliższej rodziny, krewnych. Co więcej, nie jest to wyłącznie zmiana miasta, które bierzemy pod uwagę, ale coraz częściej zmiana kraju. Ludzie nie tylko pragną innego miejsca do życia, lecz rosnąca liczba osób chce również uzyskać obywatelstwo.
Oczywiście, istnieje wiele istotnych wymogów dotyczących otrzymania innej narodowości. Dla przykładu, jeśli chodzi o USA, możesz odwiedzić specjalną stronę 'U.S. Citizenship and Immigration Services' (https://www.uscis.gov/), gdzie znajdziesz informacje dotyczące procesu naturalizacji. Jest wiele znaczących korzyści wynikających z posiadania amerykańskiego obywatelstwa. Pierwszą z nich jest otrzymanie paszportu umożliwiającego podróżowanie. Będziesz mógł również głosować w wyborach, a nawet ubiegać się o urząd. Jeżeli posiadasz rodzinę, będzie im łatwiej wyemigrować, a Twoim dzieciom urodzonym za granicą - uzyskać obywatelstwo.

W celu stania się obywatelem Stanów Zjednoczonych, w momencie wypełniania podania musisz mieć ukończone 18 lat. Kolejnym wymogiem jest umiejętność pisania, czytania i mówienia po angielsku, a także posiadanie podstawowej wiedzy dotyczącej historii rządu. Powinieneś być osobą przestrzegającą zarówno zasad moralnych jak i przepisy oraz idee wyrażone w Konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki.
Pierwszy krok w procesie naturalizacji stanowi wypełnienie formularza N-400. Musisz również legalnie przebywać w Stanach Zjednoczonych jako stały mieszkaniec przez okres pięciu lat bądź trzech, gdy Twój małżonek jest obywatelem USA. Jesteś wówczas zobowiązany do nieprzerwanego, fizycznego przebywania na terenie Stanów Zjednoczonych przez co najmniej 30 miesięcy tuż przed terminem wypełnienia podania. Będziesz musiał również podejść do egzaminu językowego oraz obywatelskiego. Ostatni krok stanowi złożenie przysięgi wierności.

Jak można zauważyć, w zdobycie obywatelstwa należy włożyć wiele wysiłku, lecz jeśli zdecydujesz się na taki krok, zdobędziesz wiele możliwości, które w znaczący sposób wpłyną na Twoje życie.Naturalization

There is no doubt that the opportunity of choosing where to live nowadays is greater than ever. There are many factors that make us choose the particular place we live such as career perspectives, the climate, the environment, access to varied entertainment or the distance to our immediate family and relatives. Additionally, it is not only a change of city which is taken into consideration but more and more often it is a change of country. Not only do people want to change the place they live, but a growing number of people want to gain citizenship.
Of course, there are a lot of important requirements concerning obtaining another nationality. For instance, when it comes to the USA, you can visit a special website 'U.S. Citizenship and Immigration Services' (https://www.uscis.gov) where you can find the information about the naturalization process. There are some significant advantages of American citizenship. The first one is you are able to get a passport so that you can travel. You will also be allowed to vote in elections and even run for office. If you have a family, it will be easier for them to emigrate and for your children born abroad to obtain citizenship.

In order to become a U.S. citizen you need to be 18 years old at the time of filling in the application form. A further requirment is the ability to write, read and speak English and to have a basic understanding of the history of the government. You should also be a person of good moral character, who simultaneously obeys the rules and ideas of the U.S. Constitution.
The first step in the naturalization process is filling in the N-400 application form. The second prerequisite is that you have to be living in the United States as a legitimate permanent resident for 5 years, or 3 years if your spouse is a U.S. citizen. You are obliged to stay (physically) in the USA for at least 30 months out of the 5 years immediately predating the day of filling in the application form. You also need to take English and the U.S. Civics exams, and at the end take the Oath of Allegiance to the United States.

As you can see, you have to put a lot of effort into it but if you do, you gain many opportunities when you make such significant change to your life.poniedziałek, 19 grudnia 2016

Znajdź szkołę w swoim mieście.

Nasze wydawnictwo powstało w roku 2008 jako Direct English Publishers oferując szkołom językowym nowoczesny podręcznik do nauki języka angielskiego metodą bezpośrednią Direct Method for English.


W chwili obecnej słuchacze kursów językowych w ponad 34 krajach korzystają z kolejnego wydania podręcznika do języka angielskiego English designed with Direct Method, a także podręczników Direct Kids, Business, Get Down to Business i Advanced oraz kursów do nauki języka niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego, rosyjskiego i portugalskiego.Warto podkreślić, iż podręczniki wydawnictwa Direct Language Lab mogą zostać zakupione wyłącznie przez właścicieli szkół, którzy pragną zapewnić swoim słuchaczom możliwość nauki poprzez metodę bezpośrednią. Jeśli jesteś zainteresowany/a zdobywaniem umiejętności językowych z angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego, rosyjskiego lub portugalskiego możesz z łatwością odnaleźć szkołę w swoim mieście. Wystarczy tylko kliknąć w link: http://www.dllab.eu/pl/lista-szkol i wybrać odpowiedni kraj z listy.

Find a school in your town.

Our publishing house was established in 2008 as Direct English Publishers offering language schools ‘Direct Method for English’ – a modern coursebook for learning English by means of the direct method. 

At present, students of language courses in over 34 countries are using the latest edition of the coursebook ‘English designed with Direct Method’ and also such coursebooks as Direct Kids, Business, Get Down to Business and Advanced, as well as courses for learning German, Spanish, French, Russian and Portuguese.It is worth pointing out that Direct Language Lab coursebooks can be bought only by school owners who want to provide their students with the direct method as a way of teaching. If you are interested in the language skills of English, German, Spanish, French, Russian or Portuguese you can easily find a school in your town. One has only to click on the link: http://www.dllab.eu/list-of-schools and select appropriate country from the list.


czwartek, 24 listopada 2016

The 10 weirdest Guinness World Records

Two weeks ago we celebrated Guinness World Records Day. As you probably know, most of them are quite strange, funny or even scary. On that occasion we have decided to write about the ten weirdest - for us. :) So, ladies and gentlemen – here they are:


1. Longest distance pulled by a horse - full body burn.

It was achieved in 2015 by Josef Tödtling from Austria (500 metres).

2. Most clothes pegs clipped to the face in one minute.

In 2012 Silvio Sabba from Italy was able to endure the pain of 51 clothes pegs on his face.


3. Largest hairy family.

So...you think that you've got problems with shaving? Believe us – it could be worse. The Mexican family is known to be the most hairy family in the world. (98% of their body).


4.Farthest eyeball pop.

Yes, even looking at this picture hurts us. Just imagine: your eyes 12 mm beyond your eye sockets. This record was set by Kim Goodman in 2007.

5. Longest fingernails on a single hand – ever.

The challenge for every manicurist: Shridhar Chillal's left hand. Each of his fingernails is longer than 
160 cm!

6. Farthest distance to blow a pea. 

If you think that blowing out candles on your birthday cake is something exhausting, take a look at this young German. In 2014 Andre Ortolf was able to blow a pea at a distance of 7,51 m!


7. Stretchiest skin.

So, we could say that "being stretched" takes on a whole new meaning. ;) This record was achieved by Garry Turner in 1999 in the USA: https://www.youtube.com/watch?v=f46SpiboAew


8. Most human targets hit with plungers in one minute.

Gerhard Donie form Germany has beaten...himself! In 2010 he threw at people one plunger more than before (15 plungers).


9. Most Smarties/M&Ms eaten in one minute blindfolded using chopsticks.

Maybe it wouldn't be a great challenge for Asian people who are accustomed to eating with chopsticks, but to everyone else – yes, it is a challenge. Ashrita Furman from the USA was able to eat 20 M&Ms in such a way. The record was beaten in 2011.


10. Oldest male stripper.

As we can see, nothing is ever a problem. Even when it comes to our age. ;) Bernard Barker was the oldest male stripper at the age of 60. Unfortunately he died of cancer at the age 66.