poniedziałek, 19 grudnia 2016

Znajdź szkołę w swoim mieście.

Nasze wydawnictwo powstało w roku 2008 jako Direct English Publishers oferując szkołom językowym nowoczesny podręcznik do nauki języka angielskiego metodą bezpośrednią Direct Method for English.


W chwili obecnej słuchacze kursów językowych w ponad 34 krajach korzystają z kolejnego wydania podręcznika do języka angielskiego English designed with Direct Method, a także podręczników Direct Kids, Business, Get Down to Business i Advanced oraz kursów do nauki języka niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego, rosyjskiego i portugalskiego.Warto podkreślić, iż podręczniki wydawnictwa Direct Language Lab mogą zostać zakupione wyłącznie przez właścicieli szkół, którzy pragną zapewnić swoim słuchaczom możliwość nauki poprzez metodę bezpośrednią. Jeśli jesteś zainteresowany/a zdobywaniem umiejętności językowych z angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego, rosyjskiego lub portugalskiego możesz z łatwością odnaleźć szkołę w swoim mieście. Wystarczy tylko kliknąć w link: http://www.dllab.eu/pl/lista-szkol i wybrać odpowiedni kraj z listy.

Find a school in your town.

Our publishing house was established in 2008 as Direct English Publishers offering language schools ‘Direct Method for English’ – a modern coursebook for learning English by means of the direct method. 

At present, students of language courses in over 34 countries are using the latest edition of the coursebook ‘English designed with Direct Method’ and also such coursebooks as Direct Kids, Business, Get Down to Business and Advanced, as well as courses for learning German, Spanish, French, Russian and Portuguese.It is worth pointing out that Direct Language Lab coursebooks can be bought only by school owners who want to provide their students with the direct method as a way of teaching. If you are interested in the language skills of English, German, Spanish, French, Russian or Portuguese you can easily find a school in your town. One has only to click on the link: http://www.dllab.eu/list-of-schools and select appropriate country from the list.


czwartek, 24 listopada 2016

The 10 weirdest Guinness World Records

Two weeks ago we celebrated Guinness World Records Day. As you probably know, most of them are quite strange, funny or even scary. On that occasion we have decided to write about the ten weirdest - for us. :) So, ladies and gentlemen – here they are:


1. Longest distance pulled by a horse - full body burn.

It was achieved in 2015 by Josef Tödtling from Austria (500 metres).

2. Most clothes pegs clipped to the face in one minute.

In 2012 Silvio Sabba from Italy was able to endure the pain of 51 clothes pegs on his face.


3. Largest hairy family.

So...you think that you've got problems with shaving? Believe us – it could be worse. The Mexican family is known to be the most hairy family in the world. (98% of their body).


4.Farthest eyeball pop.

Yes, even looking at this picture hurts us. Just imagine: your eyes 12 mm beyond your eye sockets. This record was set by Kim Goodman in 2007.

5. Longest fingernails on a single hand – ever.

The challenge for every manicurist: Shridhar Chillal's left hand. Each of his fingernails is longer than 
160 cm!

6. Farthest distance to blow a pea. 

If you think that blowing out candles on your birthday cake is something exhausting, take a look at this young German. In 2014 Andre Ortolf was able to blow a pea at a distance of 7,51 m!


7. Stretchiest skin.

So, we could say that "being stretched" takes on a whole new meaning. ;) This record was achieved by Garry Turner in 1999 in the USA: https://www.youtube.com/watch?v=f46SpiboAew


8. Most human targets hit with plungers in one minute.

Gerhard Donie form Germany has beaten...himself! In 2010 he threw at people one plunger more than before (15 plungers).


9. Most Smarties/M&Ms eaten in one minute blindfolded using chopsticks.

Maybe it wouldn't be a great challenge for Asian people who are accustomed to eating with chopsticks, but to everyone else – yes, it is a challenge. Ashrita Furman from the USA was able to eat 20 M&Ms in such a way. The record was beaten in 2011.


10. Oldest male stripper.

As we can see, nothing is ever a problem. Even when it comes to our age. ;) Bernard Barker was the oldest male stripper at the age of 60. Unfortunately he died of cancer at the age 66.10 najdziwniejszych światowych rekordów Guinnessa

Dwa tygodnie temu świętowaliśmy Światowy Dzień Bicia Rekordów Guinnessa. Jak zapewne wiecie, większość z nich jest dość dziwna, zabawna, a nawet straszna. Z tej okazji, postanowiliśmy napisać o 10 najdziwniejszych rekordach według nas. :) A zatem, panie i panowie - oto one:

1. Najdłuższy dystans w byciu ciągniętym przez konia - z płonącym ciałem.

Rekord ten został osiągnięty w 2015 roku przez  Josefa Tödtlinga z Austrii (500 m).


2. Najwięcej przyczepionych do twarzy klamerek w ciągu minuty.

W 2012 roku, pochodzący z Włoch Silvo Sabba był w stanie wytrzymać ból wywołany przez 51 klamerek przyczepionych do jego twarzy.


3. Największa włochata rodzina.

Zatem... uważasz, że masz problem z goleniem się? Uwierz nam - mogłoby być gorzej. Ta meksykańska rodzina jest uznawana za najbardziej owłosioną na świecie (98% ich ciała).


4. Najdalej wysunięte gałki oczne.

Tak, już samo spoglądanie na to zdjęcie może zaboleć. Wyobraź sobie: twoje oczy 12 mm poza oczodołami. Rekord ten został ustanowiony przez Kim Goodman w 2007 roku.


5. Najdłuższe paznokcie na jednej z rąk - kiedykolwiek.

Oto wyzwanie dla każdej manikiurzystki: lewa ręka Shridhara Chillala. Każdy z jego paznokci ma ponad 160 cm długości!


6. Najdłuższa odległość w dmuchaniu w groszek.

Jeśli uważasz, że zdmuchiwanie świeczek na urodzinowym torcie jest czymś wyczerpującym, zerknij na tego młodego Niemca. W 2014 roku Andre Ortolf był w stanie zdmuchnąć ziarnko grochu na odległość 7,51 m!

7. Najbardziej rozciągliwa skóra.

Cóż, moglibyśmy powiedzieć, że "bycie rozciągniętym" nabiera nowego znaczenia. ;) Rekord ten został osiągnięty w USA w 1999 roku przez Garry'ego Turnera:  https://www.youtube.com/watch?v=f46SpiboAew

8. Największa liczba ludzi oznaczona przepychaczami w ciągu minuty.

Gerhard Donie z Niemiec został pokonany przez... samego siebie! W 2010 roku udało się jemu przyczepić o jeden przepychacz więcej niż uprzednio (15 przepychaczy).


9. Największa liczba Smarties/M&Ms zjedzona w ciągu minuty, z zawiązanymi oczami używając pałeczek.

Może nie byłoby to wielkie wyzwanie dla osób pochodzących z Azji, które są przyzwyczajone do spożywania posiłków za pomocą pałeczek, ale dla każdej innej osoby - z pewnością tak.  Ashrita Furman z USA zjadł w taki sposób 20 M&M. Rekord został ustanowiony w 2010 roku.


10. Najstarszy striptizer.

Jak widzimy, nic nie musi stanowić przeszkody. Nawet jeśli chodzi o nasz wiek. ;) Bernard Barker był najstarszym striptizerem (60 lat). Niestety zmarł na raka, gdy miał 66 lat.


Źródło: http://www.guinnessworldrecords.com/

wtorek, 8 listopada 2016

Bezpłatne kursy online

Słuchacze kursów prowdzonych w oparciu o następujące podręczniki mogą korzystać z bezpłatnych kursów online, aby uzupełnić swoją naukę w szkole językowej:


- English designed with Direct Method Books 1-6 

- Teens English dw DM Books 1-3

- Español dw DM Libro 1-4 
- Deutsch dw DM Buch 1-3.Aby to zrobić, wystarczy:

- przejść na stronę internetową www.dlhub.eu i odnaleźć kurs online o takim samym tytule, jak podręcznik,

- skorzystać z kursu rabatowego z podręcznika, aby uzyskać bezpłatny dostęp do kursów online.


Celem kursów online jest powtórzenie i utrwalenie materiału z lekcji w szkole językowej. Nie są one samodzielnym narzędziem do nauki, więc nie mogą zastąpić normalnego kursu językowego w szkole.

Każde ćwiczenie jest przypisane do konkretnej jednostki podręcznika, a słuchacze otrzymują wiele godzin interaktywnej nauki bez dodatkowych opłat!


Jak aktywować kurs online:

1. REJESTRACJA. Najpierw należy wejść na stronę www.dlhub.eu, zarejestrować się i kliknąć LINK AKTYWACYJNY otrzymany na adres e-mail.


2. UZYSKAJ DOSTĘP DO KURSU. Następnie należy zalogować się, wejść na podstronę KURSY DLA PODRĘCZNIKÓW, odnaleźć kurs o takim samym tytule, jak podręcznik oraz kliknąć KUPON RABATOWY.


3. KUPON RABATOWY. Aby uzyskać bezpłatny dostęp do kursu, należy odnaleźć w swoim podręczniku kupon rabatowy, wpisać go w pole KUPON RABATOWY, zaakceptować Regulamin i zatwierdzić przyciskiem DALEJ.
Jak rozpocząć naukę:

1. START KURSU. Po zalogowaniu wystarczy przejść do strony KURSY DLA PODRĘCZNIKÓW i kliknąć przycisk START KURSU.


2. POZIOM. Jeżeli Słuchacz chce korzystać z kursu do podręcznika wyższego niż Book 1, powinien najpierw kliknąć USTAWIENIA, następnie wybrać odpowiednią książkę, np. poziom BOOK 3 oraz kliknąć ZAPISZ.


3. REVISION. Po kliknięciu START KURSU Użytkownik najpierw znajdzie się w trybie powtórkowym REVISION, w którym zmierzy się ponownie z zadaniami, które rozwiązał poniżej wymaganego wyniku podczas poprzednich wizyt w programie (w zakładce POSTĘP kursu są zaznaczone na czerwono).


4. NEW MATERIAL. Po rozwiązaniu zadań z trybu powtórkowego, program przełączy się automatycznie w tryb nowego materiału NEW MATERIAL, w którym Słuchacz rozwiązuje kolejne nowe zadania, kontynuując od miejsca, w którym zakończył pracę podczas poprzedniego logowania.Życzymy przyjemnej i skutecznej nauki na platformie Direct Language Hub www.dlhub.eu!

Free online courses

Students of the following coursebooks can use free online courses as support for their study at the language school:


- English designed with Direct Method Books 1-6 

 - Teens English dw DM Books 1-3

- Español dw DM Libro 1-4 

- Deutsch dw DM Buch 1-3.
All that students need to do is:

- go to the website www.dlhub.eu and find the online course with the same title as their coursebook,

- use the discount coupon from the coursebook to obtain free access to the online course.


The online courses have been designed to revise and consolidate the material from the lessons at the language school. They are not self-learning tools, which means that they cannot be used in place of a normal language course at the school.

Each exercise is ascribed to a particular unit in the coursebook and students receive many extra hours of learning free of charge!


How to start using the online course:

1. REGISTRATION. Visit the website www.dlhub.eu, choose the LANGUAGE of the website (click on the flag at the top of the screen), register a new account and click the ACTIVATION LINK received by email.


2. GAIN ACCESS. After logging into the program, go to the COURSES FOR BOOKS menu and click the DISCOUNT COUPON button next to the online course with the same title as the coursebook.


3. DISCOUNT COUPON. In order to use the course for free, find the discount coupon printed in the coursebook, type it into the field DISCOUNT COUPON, accept the Terms and Conditions and click on the NEXT button.
How to start learning:

1. START YOUR COURSE. After logging into the program, go to the COURSES FOR BOOKS menu and click the START YOUR COURSE button.


2. LEVEL. If you wish to use a level higher than Book 1, first click the SETTINGS button, then choose the appropriate level e.g. BOOK 3 and click SAVE.


3. REVISION. After clicking START YOUR COURSE, the student will be in the REVISION mode, in which the program automatically displays the tasks solved under the passing score during the previous visit (these tasks are displayed in red in PROGRESS).


4. NEW MATERIAL. When revision is finished, the program automatically takes you to the NEW MATERIAL mode, in which you solve new tasks (starting from the place where you stopped during the previous visit).Enjoy your courses on the Direct Language Hub platform!

wtorek, 25 października 2016

Direct Language Hub. Online e-learning platform.Language courses available at Direct Language Hub have been developed by a team of methodology specialists and native speakers with long-term experience in teaching foreign languages with the use of various methods and new technologies. Thanks to DLHub you can choose a professional course in English, German, Spanish and French. Each course has a description that makes it easier to choose the one that will meet your expectations. The main advantages of our courses are:

 • various accents - you will learn to understand people from different regions of the world;
 • a smart plan - the excellent arrangement of the DLH courses will help you study languages in the best possible way;
 • not too little - not too much - the DLH courses and all their associated features, such as the dictionary, have been designed specifically for the purpose of this program; that is why you can study exactly what you need;
 • intelligent revisions - you don’t need to plan your work; in the revision mode the program will tell you which exercises need your attention; when the right time comes, the program will suggest switching to the new material mode;
 • intuitive - the DLH courses are fun and easy to use;
 • task diversity - you will never get bored as the program enables you to practise the most important language skills in a variety of ways;
 • read, look, listen, write - all practical exercises in one place; designed in such a way as to make studying pleasant and effortless;
 • extensive material - each component of the course makes up a piece of the puzzle necessary to make a foreign language complete;
 • questions and answers - the direct method allows us to reflect the natural way of communication;
 • direct method - the DLH courses are based on the direct method, which is a quick and effective approach to learning and allows anyone to achieve amazing results.

                       


Now you have a chance to win one of our courses! What are the rules? You will have to fulfil the following requirements. You have to: 

 • send an email to directcontesthub@gmail.com with the answer to the question: Why is it worth learning foreign languages? 
 • the prizes to be awarded are: a 10-month course* for two winners, a 5-month course* for three winners and a monthly course* for four winners 
 • the contest starts on 25th October, 2016 and ends October 31st, 2016 (inclusive) 
 • if you win, you will be expected to create account on our e-learning platform (http://dlhub.eu/eng/) and send us the email address, for which special free access will be activated 
 • the winners and their answers will be announced on 2nd November, 2016 at the following web page 
GOOD LUCK !  :)


*access to all the online language courses available at www.dlhub.eu